Regulamin

Regulamin sprzedaży


REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

 

Niniejszy regulamin reguluje zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego Stefania Kempski i Wspólnicy Spółka Jawna pod adresem www.sklep.stefania.pl

Sprzedającym jest Stefania Kempski i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w Tychach (43-100) przy ulicy Baziowej 33 wpisaną przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000024583, zarejestrowana pod numerem NIP: 6460325907, REGON: 271557557. 

Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać:

- pod numerem telefonu + 48 32 203-00-19  lub  +48 32 219-23-50

- korzystając z adresu poczty elektronicznej esklep@stefania.pl

 

§ 1 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144,1204 ze zm.). Niniejszy Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony Internetowej: www.sklep.stefania.pl  w sposób umożliwiający każdemu w dowolnym czasie jego pozyskanie, pobranie, utrwalenie, odtwarzanie za pomocą systemu teleinformatycznego, a także wydrukowanie.
 2. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje zamówienia.
 3. Klient indywidualny (Konsument) - osoba fizyczna dokonującą ze Sprzedającym czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w rozumieniu art. 221 KC.
 4. Klient biznesowy - osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje zamówienia.
 5. Kodeks cywilny (KC) – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U.1964.16.93 ze zm.)
 6. Towar – produkty wymienione i opisane na stronie internetowej sklepu internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronie internetowej oferta była aktualna. W sytuacji braku dostępności zamówionych towarów, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji drogą telefoniczną lub mailową.
 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów rozumiana na podstawie przepisów ustawy Kodeks Cywilny, zawierana między Sprzedającym a Kupującym za pośrednictwem  środków porozumiewania się na odległość.
 8. Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklep.stefania.pl, za pośrednictwem, którego Kupujący może zamówić towary.
 9. Strona – Sprzedający i Kupujący.
 10. Strona sklepu internetowego – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.sklep.stefania.pl
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego, określające jednoznacznie rodzaj i liczbę towarów.
 12. Magazyn – magazyn zlokalizowany w Tychach przy ulicy Baziowej 33.

 

§ 2 Zasady ogólne

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia przez Kupującego w Sklepie Internetowym jest zapoznanie się i akceptacja postanowień niniejszego regulaminu.
 2. Sklep internetowy www.sklep.stefania.pl prowadzi sprzedaż detaliczną na rzecz zarejestrowanych Kupujących za pośrednictwem sieci internetowej.
 3. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Kupującego minimalnych wymagań technicznych:
  - posiadanie dowolnego urządzenia umożliwiającego dostęp do Internetu
  - posiadanie konta poczty elektronicznej.
 4. W celu prawidłowego korzystania z niniejszego Sklepu internetowego zalecane jest korzystanie z komputerów zaopatrzonych w legalne oprogramowanie wraz z wszelkimi dostępnymi aktualizacjami systemu.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania wykonywania usługi objętej niniejszym regulaminem, jeżeli będzie to niezbędne ze względów technicznych (m.in.. konserwacja, modyfikacje lub naprawa systemu).
 6. Sprzedający na podstawie niniejszego regulaminu przestrzega, iż najistotniejszym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirus§ 3 Zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnymy, „konie trojańskie”.
 7. W celu uniknięcia potencjalnych zagrożeń Sprzedający przestrzega Kupującego, by ten zaopatrzył swój komputer, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje, niezwłocznie po pojawieniu się ich na rynku.
 8. W celu uniknięcia potencjalnych zagrożeń Sprzedający przestrzega przed potencjalnym zagrożeniem związanym z działalnością tzw. hackerów, zmierzających do włamania się zarówno do systemu Kupującego (np. ataki na jego witryny), jak i Sprzedającego. Biorąc pod uwagę powyższe Kupujący przyjmuje do wiadomości, że mimo stosowania przez Sprzedającego wszelkich nowoczesnych technologii „obronnych” nie istnieje perfekcyjne zabezpieczenie chroniące przed opisanymi wyżej niepożądanymi działaniami.

 

§ 3 Zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym

 1. Sprzedający na podstawie niniejszego Regulaminu oświadcza, że w ramach świadczenia usług obowiązuje go zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Sprzedający  niniejszym oświadcza, że nie naruszy powyższego zakazu treści o charakterze bezprawnym.
   

§ 4 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu Internetowego jest rejestracja i założenie konta w jego ramach.
 2. Założenie konta odbywa się poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, dostępnego na Stronie sklepu internetowego, podając imię, nazwisko i/lub nazwę firmy, adres e-mail, numer telefonu oraz hasło.
 3. Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się i akceptacja postanowień regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do zawierania, kształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowego wykonania usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Kupującego.
 4. Założenie konta, jak również korzystanie ze Sklepu internetowego jest bezpłatne.
 5. Spółka uprawniona jest do zablokowania konta Klienta, jeżeli jego działanie w ramach Sklepu internetowego naruszy powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Zablokowanie konta Klienta oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym.
 6. Aby konto zostało usunięte ze Sklepu internetowego, należy wysłać wiadomość elektroniczną na adres mailowy:  esklep@stefania.pl z prośbą o usunięcie konta z adresu zarejestrowanego w Sklepie internetowym.
 7. Po rejestracji w Sklepie internetowym Kupujący loguje się do konta używając adresu e-mail oraz hasła podanego w formularzu rejestracyjnym.

 

§ 5 Składanie zamówień

 1. Zamówienie składane jest za pomocą konta przez stronę internetową 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. 
 2. Wszystkie towary oferowane w sklepie internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały wprowadzane na rynek Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Wszystkie ceny wskazane na stronie internetowej www.sklep.stefania.pl są cenami brutto (zawierają należny podatek VAT) wyrażonymi w polskich złotych. 
 4. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki, które zostaną podane do wyboru Kupującemu przed złożeniem Zamówienia. Koszty wysyłki są cenami brutto (zawierają należny podatek VAT) wyrażonymi w polskich złotych. 
 5. Ostateczna wartość zamówienia zostanie podana Kupującemu w Koszyku, po wyborze wszystkich towarów wraz z wyborem sposobu dostawy oraz sposobu formy płatności.
 6. Złożenie zamówienia jest skuteczne po naciśnięciu przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” od tego momentu cena jest wiążąca dla obu stron.
 7. W przypadku gdy Kupujący nieprawidłowo wypełni formularz zamówienia i poda w nim niewłaściwe dane kontaktowe, tj. dokładny adres, numer telefonu lub adres e-mail, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym celem ich uzupełnienia. W razie niemożności nawiązania kontaktu, Sprzedający ma prawo anulować zamówienie.
 8. W przypadku złożenia prawidłowego zamówienia, Kupujący otrzyma od Sprzedającego potwierdzenie na wcześniej podany adres mailowy przyjęcia zamówienia do realizacji. 
 9. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje w momencie wpływu zapłaty za towar na rachunek bankowy Sprzedającego wskazany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku wyboru płatności drogą przelewu lub z momentem dokonania zamówienia w przypadku wyboru możliwości „za pobraniem”.
 10. Termin dostawy wynosi do 3 dni od momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia. W przypadku zamówienia towaru, przy którym wskazano, iż „dostępny jest na zamówienie”, termin jego realizacji będzie ustalany indywidualnie, jednak nie będzie on dłuższy niż 40 dni. 
 11. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia z innych przyczyn, w tym także jeśli zakup produktów od dostawców Sprzedawcy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedawca poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 12. Jeśli realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sprzedawca może zaproponować Klientowi: anulowanie całości zamówienia, anulowanie części zamówienia lub podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie.
 13. Jeśli Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji o której mowa w pkt. 12 (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem, z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedawcy), Sprzedawca dostarczy Klientowi Produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres e-mail wskazany w koncie Klienta. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana.
 14. W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w pkt. 12 (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nie leżących po stronie Spółki), Spółka może anulować zamówienie w całości.
 15. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w pkt 12.13.14, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Spółka zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 16. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia.
 17. Zamówienie wysłane po godzinie 14 traktowane jest jako zamówienie z kolejnego dnia roboczego.

 

§ 6 Modyfikacje zamówienia

 1. Po ostatecznym zatwierdzeniu złożenia zamówienia przez Klienta, Klient jest uprawniony do dokonania zmian w zamówieniu kontaktując się ze Sprzedawcą przez E-mail kontaktowy aż do momentu:
  - nadania przez Sprzedawcę przesyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta,
  - zlecenia wykonania produktów przez Sprzedawcę w przypadku zamówienia produktów wykonywanych na specjalne zamówienie.
 2. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości, bądź części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży nastąpi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany podczas rejestracji konta Klienta, bądź inny wskazany adres wskazany podczas zmiany zamówienia.

 

§ 7 Dostawa

 1. Towar dostarczany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru towaru w siedzibie sprzedającego.
 2. Koszty dostawy ponosi Kupujący. Ich wysokość określona w cenniku uzależniona jest od wyboru sposobu dostarczenia przesyłki.


§ 8 Formy płatności

 1. Sprzedający za sprzedamy towar wystawi paragon lub fakturę, zgodnie z życzeniem Kupującego.
 2. Płatność za towar może nastąpić droga przelewu na rachunek bankowy Sprzedającego lub „za pobraniem” bezpośrednio przy odbiorze towaru.

 

§ 9 Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Kupujący będący konsumentem w rozumieniu  art. 221 KC może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenie przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
  - obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części;
  - polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
  2) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 3. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedający lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. 
 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że Sprzedawca nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami dotyczącymi sposobu i terminu wykonania prawa odstąpienia od umowy, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy.
 7. W chwili odstąpienia przez Konsumenta od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia ze Sprzedawcą. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, Sprzedawca informuje tę osobę o odstąpieniu przez Konsumenta od umowy.
 8. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: 
  1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 
  2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 
  3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 
  4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
  5) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  6) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

 

§ 10 Warunki gwarancji

 1. Sprzedawane towary posiadają gwarancję udzieloną przez producenta lub importera. Czas obowiązywania gwarancji wskazany jest w opisie towaru na stronie sklepu internetowego.
 2. Kupujący uprawniony jest do reklamowania towaru za pośrednictwem Sprzedającego. 
 3. Reklamowany towar należy odesłać na koszt i adres Sprzedającego.
 4. Naprawiony towar odsyłany jest do Kupującego na koszt Sprzedającego.

 

§ 11 Odpowiedzialność z tytułu rękojmi

 1. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli towar sprzedany ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Wada prawna rzeczy sprzedanej oznacza, iż przedmiot stanowi własność osoby trzeciej, jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.  
 3. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli: 
  a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; 
  b) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór; 
  c) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; 
  d) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
 4. Reklamacje z tytułu rękojmi, Klient składa wobec Sprzedającego. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie sklepu internetowego. 
 5. Jeżeli Kupującym jest Konsument, na równi z zapewnieniem Sprzedającego traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.
 6. Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego.
 7. Jeżeli Kupującym jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego.
 8. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa (wada prawna).
 9. Sprzedający jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
 10. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 11. Jeżeli Kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia jego żądań.
 12. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 13. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 14. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedający zobowiązany jest do wymiany rzecz wadliwej na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
 15. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, Sprzedający może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
 16. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego powyżej.
 17. W terminach określonych powyżej Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

 

§ 12 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych jest Sprzedający.
 2. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych podanych w procesie rejestracji konta.
 3. Sprzedający przetwarza dane osobowe w celu realizacji zamówienie Kupującego.
 4. Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym do ich poprawiania oraz usunięcia po zalogowaniu na konto.

 

§ 13 Polityka prywatności. Pliki cookies

 1. Cookies („ciasteczka”) to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie osoby korzystającej ze Sklepu Internetowego (użytkownika). Parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.
 2. Sprzedający przechowuje pliki cookies na komputerach użytkownika w celu:
  1) Utrzymania sesji zalogowanego użytkownika, co sprawia, że nie musi on na każdej stronie wpisywać nazwy użytkownika i hasła;
  2) Tworzenia statystyk oglądalności;
 3. Istnieje możliwość wyłączenia plików cookies w ustawieniach przeglądarki. Taka konfiguracja może jednak znacznie utrudnić użytkownikowi możliwość korzystania ze stron internetowych Sprzedającego.
 4. Korzystanie z seriwsów internetowych Sprzedawcy bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
 5. W celu zarządzaniami ustawienia cookies należy wybrać z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używa użytkownik i postępować zgodnie z instrukcjami:
  1) Internet Explorer:
  - Blokowanie plików cookie – Kliknąć „Narzędzia” i  wybrać „Opcje internetowe”. Kliknąć zakładkę „Prywatność” u góry okna. Przestawić suwak do góry lub w dół, aby wskazać zasady, które mają być zastosowane do blokowanie plików cookie;
  - Usuwanie plików cookie – Kliknąć opcję „Narzędzia” i wybrać „Opcje internetowe”. W zakładce „Ogólne”, w części „Historia przeglądania”, kliknąć przycisk „Usuń”. W wyskakującym okienku, wybrać pole znajdujące się obok „Cookies”. Kliknąć przycisk „Usuń”.
  2) Chrome;
  3) Safari;
  4) Firefox;
  5) Opera;
  6) Urządzenia Mobilne:
  Android;
  - iOS;
  - Windows Phone.

 

§ 14 Postanowienie końcowe 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U.1964.16.93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144,1204 ze zm.)
 2. Spory powstałe między Kupującym a Sprzedającym będzie rozpatrywał Sąd Rejonowy w Tychach.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie z zastrzeżeniem, że do umów zawartych przed jego zmianą stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego. 
 4. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta, a rzeczywistym wyglądem produktu.
 5. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep internetowy korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. Cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesłaniu. Należy jednak pamiętać, że nieakceptowanie plików Cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu internetowego. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików Cookie na urządzeniu klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu klienta.
 6. Data opublikowania regulaminu 01.01.2015

Produkty: 0

Koszt: 0,00 zł